RAMOWY ROZKŁAD DNIA

07:00–8:15

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci
lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty
z rodzicami.

08:15–8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

08:30–9:00

Śniadanie.

09:00–9:45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według   wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia.

09:45–10:00

Gry i zabawy ruchowe.

10:00–10:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30–11:30

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt
ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:30–12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12:00

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

12:30–14:00

Dzieci starsze - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z  zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13:00-15:30

Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.

14:00-14:30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14:30

Podwieczorek.

15:00-16:30

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami  przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie  przedszkolnym.

16:30–17:30

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.