PRZEDSZKOLE NR 95 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA I

Nasza lokalizacja

 • Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

  Strona internetowa Przedszkola nr 95 w Biuletynie Informacji Publicznej:

  Link do strony


  Kontakt (telefon/fax):

  22 679 08 08 Dyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Siwik
  22 679 08 08 (wew. 11) Sekretariat Anna Lejk
  22 679 08 08 (wew. 12) Kierownik gospodarczy mgr Anna Gizińska

   

  Sposoby załatwiania spraw:

  Dyrektor godziny pracy 8.00 - 16.00

  Sekretariat godziny pracy 8:00 - 16.00
  Kierownik gospodarczy godziny pracy 8.00 - 16.00


  Organy współpracujące:

  Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
  ul. L. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
  22 443 35 11 -
  SEKRETARIAT

  Wydział Edukacji i Wychowania dla dzielnicy Targówek
  ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
  22 33 89 315 - SEKRETARIAT

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
  ul. Odrowąża 23, 03-310 Warszawa
  22 811 05 22, 22 811 26 46

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Chodecka 2, 03-332 Warszawa - telefon: 22 675 19 80
  ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa - telefon: 22 679 51 57, 679 61 28, 679 25 68

  Organ Nadzoru pedagogicznego

  Mazowiecki Kurator Oświaty
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa


  Zasady funkcjonowania przedszkola

  Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zawierający cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.

  Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.30 w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

  Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny - uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2017 poz. 5154). Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

  Dzieci, na wniosek rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, których częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy.

  Przedmiot działalności

  Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną wobec dzieci 3-6 lat.

  Struktura własnościowa i majątek

  Właściciel podmiotu - m. st. Warszawa