Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I

Dane teleadresowe jednostki

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawaw

Data publikacji strony internetowej: 25.01.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2023 r.

Strona internetowa Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 12.01.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez .

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 23.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretarka - Anna Lejk, p95@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 679 08 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Trockiej i T. Korzona
Dojścia piesze od ulicy Trockiej oraz T. Korzona. Stacja metra bezpośrednio przy ulicy Trockiej i Pratulińskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Trockiej i Pratulińskiej posiadają sygnalizację dźwiękową, przejście dla pieszych od ul. Samarytanki, Trockiej i T. Korzona nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
Najbliższa stacja PKP Dworzec Wileński znajduje się w odległości ok. 3000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra-Metro Trocka (400m) oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: Metro Trocka (kierunek: Czarna Struga: nr 140, Rembertów-Strzelnica: nr 199, CH Targówek: nr 212, Maczka: nr 245, PKP Zacisze-Wilno: nr 256, Lewinów: nr 262, Pustelnik: nr 340, OS, Victoria: nr 738), oraz 500 m (kierunek: Dworzec Wschodni: nr 120, Dworzec Centralny: nr 160, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 269, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 527)
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od strony ulicy T. Korzona w odległości kliku metrów od placówki.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 
Wejście do budynku i strefa obsługi
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ma siedzibę przy ul. Korzona 2. Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony Trockiej – jest wyposażone w furtkę z elektrozamkiem oraz drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Budynek parterowy, bez schodów i wind.
Korytarze na parterze prowadzą do gabinetów dyrektora, kierownika gospodarczego, logopedy, psychologa, rehabilitanta nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W szatni jest osoba , która pokieruje i udzieli niezbędnych informacji. Wejście główne posiada oznaczenie kontrastowe. W budynku są oznaczenia brajlowskie przy pomieszczeniach administracji.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Przy przedszkolu znajdują się miejsca parkingowe. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.