Klauzula informacyjna dot. osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki

Klauzula informacyjna dot. osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), w związku z upoważnieniem Pani/Pana przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z placówki, uprzejmie informujemy że:

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie  ul. Korzona 2.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p95@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I ul. Korzona 2, 03-571 Warszawa.

2.     Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:  IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1.

3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w formie papierowej w celu udokumentowania upoważnienia nadanego Pani/Panu przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka z Przedszkola oraz potwierdzenia Pani/Pana tożsamości i kontaktu z Panią/Panem jako osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa  dziecka w Przedszkolu nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ul. Korzona 2.

4.    Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, nr telefonu, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5.       Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane Administrator pozyskał od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który podał Pani/Pana dane w celu nadania upoważnienia do odbioru dziecka z placówki.

6.      Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane  będą przechowywane przez okres określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

7.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów.

8.     Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do sprzeciwu.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: IODdbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

9.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Brak podania danych uniemożliwi odbiór dziecka z placówki.

10.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11.    Przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.